Vםtejte na strבnkבch CHS Oridix ...

Chtלli bychom podלkovat touto cestou v?em, kteרם jakkoli pרispלli k tomu, aby mohl tento web vzniknout - a? poskytnutםm tolik cenn‎ch informacם nebo souhlasem s uveרejnלnםm fotek sv‎ch psש.

Doufבme, ?e zde ka?d‎ najde to, co hledב a rבd se na na?e strבnky opלt vrבtם. Do budoucna chceme uveרejnit celou plemennou knihu טesk‎ch tervuerenש, aktivnל doplעovat importovanב zvםרata a pou?itי plemenםky v ָR a tak poskytovat alespoע טבsteטn‎ pרehled o novinkבch v טeskיm chovu tervuerenש. A proto?e rבdi fotםme, budeme pravidelnל nabםzet i novי fotky z rשzn‎ch טesk‎ch i zahraniטnםch v‎stav.

Pokud budete mםt zבjem najםt na tלchto strבnkבch informace a fotky i svיho chlupatיho pרםtele, nevבhejte a kontaktujte nבs. Rבdi roz?םרםme databבzi belgick‎ch ovטבkש i o toho va?eho :-). Zבroveע ?בdבme o shovםvavost pרi pרםpadnיm nalezenם chyby v databבzi psש - tento web nebyl vytvoרen s תmyslem kohokoliv po?kodit. Pokud najdete chybu טi nesprבvnou informaci, prosםm napi?te nבm, aby mohla b‎t co nejrychleji odstranלna. Dלkujeme a pרejeme pרםjemnל strבven‎ טas na na?em web

NOVINKY

Pרejeme v?em krבsnי pro?itם vבnoטnםch svבtkש, ??astn‎ Nov‎ rok a v roce 2016 jen to nej...!!!

 

Fotogalerie
Novי fotky Chilly z 5.-6. mלsםce.

Pרejeme v?em krבsnי pro?itם vבnoטnםch svבtkש, ??astn‎ Nov‎ rok
a v roce 2015 jen to nej...!!

!

 

Fotogalerie
Pרidבny novי fotky Chilly z 2.-3. mלsםce.
O´HARA d´Aquivelt

 

Fotogalerie
Vytvoרena fotogalerie na?ם Chilly.
O´HARA d´Aquivelt

Nov‎ pרםrשstek
Po tיmלר 3 letech bez psa mבme doma koneטnל ?tלעבtko. Z dlouhי cesty do ?panלlska jsme si pרivezli psם holטiטkuO´HARU d´Aquivelt.
Moc dלkujeme chovateli Pedrovi a Auroרe za pרםjemnי setkבnם a za skvלlou chlupatou draטici :-)!
O´HARA d´Aquivelt

 

 

Po velmi dlouhי dobל se dostבvבme k aktualizaci na?eho webu. Hned na תvod mבme dvל smutnי zprבvy.
S tיmלר roטnםm zpo?dלnםm se k nבm dostala zprבva o smrti fenky z na?eho B-vrhu BERMEI Oridix. Dle zprבvy majitelky trpלla, tak jako jejם maminka Terka, rakovinou kostם a proto byla v 9 letech uspבna.
A i dal?ם fenka ze stejnיho spojenם BELSH Oridix musela b‎t uspבna. Stalo se tak v טervnu 2014 z dשvodu stבle טastלj?םch zבchvatש epilepsie, kterי Belsh velmi vyטerpבvaly.
Bermea Belsh

 

?tלעבtka pרבtel
CHS Porta Bohemica nabםzם k odbלru 3 krבsnי nadלjnי pejsky- pravnouטבtka na?ם Terky :-)
Cairo Porta Bohemica Casio Porta Bohemica Cay Porta Bohemica

Nov‎ import
Zaטבtkem roku 2014 byla dovezena jedna pracovnם fenka tervuerena a to
do CHS Deabei
ULU Gratsiano

Smutnב zprבva
Dne 07.01.2014 ode?la dal?ם fenka z na?eho "A"-vrhu ANGELIKA Oridix
Angelika byla uspבna, proto?e trpלla stejnל jako jejם maminka rakovinou kostם. Je nבm to moc lםto :-(.